Trusa medicală de vacanţă/ Holiday Medical Kit

Trusa medicală de vacanţă/ Holiday Medical Kit


(Holiday Medical Kit – English version below)

RO: Unde vrei să mergi în vacanţă?
Ţi-ai făcut deja planuri? La mare, la munte, intr-o pădure tropicală sau pe plajele aurii ale Asiei?
Ţi-ai făcut bajatul?

Oriunde vei merge anul acesta în vacanţă trebuie să-ţi duci cu tine o mini trusă medicală, care în funcţie de necesităţi va trebui să conţină majoritatea din următoarele:


produse pentru protecţie solară – oriunde vei merge în această vară trebuie să te protejezi de razele nocive ale soarelui; Nu uitaţi că în primele zile trebuie să folosiţi un produs cu SPF (factor de protectie solară)  mare, intre 35-50 la adulţi, iar la copii între 40-50. Se pot folosi produse cu SPF mai mic abia dupa primele 5 zile dacă pielea suportă, dar nu mai mic SPF 20.
La munte se recomandă produsele cu SPF 25-50 la gândul că veţi mai sta la umbră. La fel trebuie folosit şi la piscină.

protecţie pentru ţânţari / căpuşe – căpuşele se găsesc la câmpie sau la munte, în locurile unde ar putea trăi animale precum oi, capre şi altele, dar ţânţari se găsesc peste tot chiar si la mare uneori. Este foarte important să vă feriţi de ţânţari deoarece aceşti sunt purtători de boli, deseori boli grave.

pentru rău de mişcare, rău de transport  – pentru cei care se ştiu cu probleme de acest gen sau pentru toţi care merg pe mare în croaziere sau excursii de câteva zile. Se recomanda produsul Cocculine pentru că este homeopatic şi nu are contraindicaţii,  se foloseşte de 3 ori pe zi câte 2 tablete începând cu ziua dinaintea călătoriei. Se pot folosi maxim 6 tablete pe zi şi nu uitaţi că se ţin în gură (de supt), nu se înghit.
Pentru cei care folosesc medicamentul Emetostop trebuie să ştiţi că nu se asociază cu alcool, se poate folosi doar de adulţii sănătoşi cu vârsta peste 12 ani şi se foloseşte 1 tabletă la 24 ore, începând cu o tabletă la o oră înaintea plecării.

un antiinflamator – adică un produs pentru durere. Cel mai des veţi avea nevoie de el pentru a ameliora durerile cauzate de aerul condiţionat dar este imperios necesar să aveţi la dumneavoastră cel puţin câteva tablete de antiinflamator în cazul insolaţiei, până ajungeţi la medic. Poate fi oricare produs pe bază de ibuprofen pentru persoanele care pot suporta această subtanţă şi nu au avut o operaţie în ultimele 7 zile. Se mai pot folosi produse pe bază de paracetamol sau alte combinaţii luate la indicaţia farmacistului sau al medicului. Nu uitaţi de durerile supărătoare de dinţi sau răcelile epuizante.

un antialergic – tot mai multe persoane fac tot mai des diverse alergii la foarte multe preparate culinare, la praf, la puf, polen sau alţi alergeni. Este bine să aveţi cu dvs câteva tablete deoarece alergia este foarte neplăcută. Nu uitaţi că sunt persoane care fac alergie când stau la soare, la plaja.
Lacrimatul ochilor, nasul care curge fără oprire sau mâncarimea de piele sunt foarte neplăcute, mai atunci când te deranjează de dimineaţa până seara. Pentru a evita aceste neplăceri pe perioada vacanţei, luaţi cu dvs cateva tablete de un antihistaminic şi eventual o cremă. Unele persoane fac alergie la apa, aveţi grijă  să consumaţi doar apă îmbuteliată. Cereţi sfatul farmacistului înainte de a alege oricare dintre produsele antialergice.

probiotice, antidiareic sau laxativ – sunt necesare oricând dar cel mai des au nevoie persoanele care părăsesc ţara deoarece schimbă alimenaţia, condimentele, băuturile şi chiar apa poate să aibă altă compoziţie cu care stomacul nostru nu este obişnuit. Probioticele ajută să preveniţi neplăcerile la nivelul tranzitului intestinal ajutând la menţinerea unui nivel optim de bacterii benefice unui tranzit intestinal normal. Totuşi, sunt cazuri cand este nevoie de un supliment pentru diaree sau unul pentru constipaţie. Foarte multe persoane suferă de sindromul aşa numit “constipaţia călătorului” având nevoie de un laxativ în primele zile de acomodare în noua locaţie. Optaţi pentru un laxativ natural, luat seara la culcare câte o tabletă, iar dacă este nevoie se mai ia o tabletă la 8 ore.

pentru otite, conjunctivite, infecţii vaginale –  persoanele care se ştiu cu probleme ar trebui să ceară sfatul farmacistului în recomandarea unui produs de rezervă în cazul unei astfel de neplăceri. Recomand un duş insistent cu gel de duş pentru corp, gel intim pentru zona intimă, gel de curăţare pentru faţă şi şampon pentru păr, de cel puţin două ori pe zi după ieşirea din mare sau din piscină pentru a evita apariţia diverselor complicaţii. Pentru cei care se ştiu cu sensibilitate crescută, recomand folosirea săpunului cu Betadine sau adăugarea soluţiei de Betadine în gelul de duş (20 picături pentru fiecare 100ml gel de duş). Nu vă speriaţi de culoarea iodului, iese la lipezit, totuşi aveţi grijă că pătează hainele.

pentru cei care petrec într-un fel sau altul – recomand produsele pentru indigestie, balonare sau mahmureală, cerute la recomandarea farmacistului.

produse de igienă personală – pastă şi periuţă de dinţi, absorbante, aparat de epilat, contraceptive. Este bine să foloşiţi periuţă de dinţi doar pentru vacanţă urmând ca la sosire să o schimbaţi.

produse cosmetice: neapărat gelul de duş, gel intim, gel de curăţare a feţei, şampon şi balsam pentru păr. Apoi nu uitaţi de cremele hidratante pentru faţă, corp, mâini şi picioare. Nu neglizaţi podoaba capilară luând cu voi un produs pentru protecţie faţă de razele UV special pentru păr (cel mai la îndemână este produsul de la Gerovital pentru care voi reveni cu un articol dedicat). Părul are mult de suferit datorită razelor solare dar şi din cauza apei sărate din mare sau a clorului din piscine.

Nu uitaţi să vă hidrataţi corespunzător!

Abonaţi-vă pentru a fi la curent cu alte astfel de noutăţi.
Vacanţă frumoasă vă doresc!
————————————-

EN: Where are you going on vacation?
You’ve already made plans? At sea, the mountains, in a rainforest or on the golden beaches of Asia?
You did bajatul?

Wherever you go on vacation this year you must take with you a mini medical kit, which will be needed to contain most of the following:
– Sun protection products – wherever you go this summer should protect yourself from the harmful rays of the sun; Do not forget that in the early days you should use a product with an SPF (sun protection factor) higher, between 35-50 for adults and 40-50 for children. You can use lower SPF products only after the first five days if skin support, but not less than SPF 20.
For mountain holiday I recommended the products with SPF 25-50 at the thought that you will stay in the shade. The same should be used and the pool.

– Protection for mosquitoes / ticks – ticks are found in the plains or in the mountains, in places where they could live animals such as sheep, goats and others, but mosquitoes are everywhere, even at the beach. It is very important to protect yourself from mosquitoes because they are carriers of diseases, often serious disease.

For motion sickness – for those who know they have this kind of problem and to all who go to sea cruises or trips for several days on sea. Cocculine by Boiron product is recommended because it is homeopathic products and has no contraindications, use 3 times a day for two tablets from the day before travel. You can use a maximum of 6 tablets per day and remember to be held in the mouth (sucking), not swallow.
For those using the drug Emetostop should know that is not associated with alcohol, can be used only by healthy adults, minimum  12 years old and use one tablet every 24 hours, starting with a tablet one hour before departure.

An anti-inflammatory drug – that is a product for pain. Most often you will need it to relieve pain caused by air conditioning but it is imperative that you carry at least some anti-inflammatory tablets for insolation, until you get to the doctor. Can be any ibuprofen-based product for people who can not stand this thin and no had surgery in the last 7 days. It can use paracetamol based products or other combinations taken by indication of a pharmacist or a doctor. Do not forget the troublesome tooth pain or debilitating colds.

An anti-allergic drug – more people are increasingly allergies to many things, to dust, lint, pollen or other allergens. It is good to have with you some tablets because the allergy is very unpleasant. Do not forget that there are people who are allergic when they sitting in the sun at the beach.
Tearing eyes, runny nose or itchy skin without stopping is very unpleasant bother anymore when from morning to night. To avoid such inconveniences during the holidays, take with you some antihistamine tablets and possibly a cream. Some people are allergic to some water, be sure to drink only bottled water. Consult your pharmacist before you select any of antiallergic.

Probiotics, diarrhea or laxative drug – are required anytime but most often need by people who leave the country as changing nutrition, spices, drinks and even water can have another composition that our stomach is not accustomed. Probiotics help to prevent inconvenience to the bowel, helping to maintain an optimal level of beneficial bacteria for a normal bowel movement. However, there are times when it takes a one to supplement diarrhea or constipation. Many people suffer from the syndrome so called “traveler’s constipation” and they need a laxative drug in the early days of adjustment to the new location. Choose a natural laxative drug, take one tablet at bedtime and if need be take another tablet every 8 hours.

For ear infections, conjunctivitis, vaginal infections – people who knows to be affected by those problems should consult a pharmacist recommending a backup product for such inconvenience. Strongly recommend a shower with shower gel, special intimate gel for the intimate zone, cleansing gel for face and hair shampoo, all this need to use at least twice a day after leaving the sea or the pool, to avoid various complications. For those who know the sensitivity, I recommend using Betadine soap (iod tincture) or Betadine solution in addition to shower gel (20 drops per 100ml shower gel). Do not be afraid of color iodine comes, will be wash, but care that stain clothes.

For those who have fun in one way or another – recommend products for indigestion, bloating or hangover, pharmacist recommendation required.

Personal hygiene products – toothbrush and paste, intimate absorbents,  hair removal device, contraceptive pills/products. It is better to use a special toothbrush just for the holiday, following the arrival to change with another new.

Cosmetics products: necessarily  shower gel, intimate shower gel, face cleansing gel, shampoo and hair conditioner. Then do not forget moisturizer cream for face, body, hands and feet. Don’t forget to care you hair taking with you a product for protection against UV rays especially for hair (most handy is the product of the Gerovital to which I will return with a dedicated article). The hair has to suffer due to sunlight but also because of the large salt water or chlorine in swimming pools.

Do not forget to hydrate properly!

Subscribe to stay up to date with other such news.
Wonderfull holiday!

Această postare este proprietatea www.farmacistonline.ro. Pentru reproducerea completă sau parţială a textului este necesară specificarea sursei, adica www.farmacistonline.ro

Follow:

Distribuie:

Lasă un răspuns